ارسال رای برای درج در ویکی حقوق

ف
ف
انتشار رای در ویکی حقوق

بسمه تعالی

  • یکی از محورهای فعالیت دانشنامه تخصصی ویکی حقوق به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران، محور انتشار آراء قضای و شناسایی مواد مرتبط با آنان است. در این راستا تا کنون چند ده هزار رای قضایی در ویکی حقوق منتشر شده است.
  • قضات، وکلا و پژوهشگرانی که تمایل به انتشار آراء قضایی در این دانشنامه را دارند، می توانند متن رای موردنظر خود را از طریق فرم زیر بارگذاری کنند تا در ویکی حقوق نمایه شود.
  • علاوه بر اینکه هر رای دارای یک صفحه مستقل در ویکی حقوق خواهد بود، لینک رای در مدخل مواد قانونی مرتبط تحت عنوان «رویه های قضایی» منتشر می شود. بهبه عنوان مثال، اگر یک رای دارای هشت ماده قانونی مرتبط باشد، لینک آن در مدخل دانشنامه‌ای هر یک از مواد مزبور نیز منتشر خواهد شد.