اعضای شورای پژوهش


اعضای شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل می باشند؛

نام و نام خانوادگی احمد بیگی حبیب آبادی
تحصیلات دکتری حقوق خصوصی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
نام و نام خانوادگی محمدجواد جاوید
تحصیلات دکتری حقوق عمومی و دکتری جامعه شناسی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
نام و نام خانوادگی محمد جعفر حبیب زاده
تحصیلات دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل Habibzam@yahoo.com
رزومه
نام و نام خانوادگی محمد درویش زاده
تحصیلات سطح خارج فقه و اصول(پایان سال هفتم)
سمت دبیر و عضو شورای پژوهش
ایمیل info@lawreference.ir
رزومه  رزومه محمد درویش زاده کاخکی
نام و نام خانوادگی محمد جواد شریعت باقری
تحصیلات دکتری حقوق بین‌الملل
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
نام و نام خانوادگی عباس کریمی
تحصیلات فوق دکتری حقوق خصوصی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
نام و نام خانوادگی حمید گوینده
تحصیلات دکتری فقه و حقوق جزا
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
نام و نام خانوادگی محمد مصدق[۱]
تحصیلات بیش از ده سال خارج فقه و اصولسطح چهار (دکتری)
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
نام و نام خانوادگی سید محمد موسوی بجنوردی
تحصیلات اجتهاد
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل moosavi@ri-khomeini.ac.ir
رزومه رزومه آیت الله موسوی بجنوردی
نام و نام خانوادگی سید حسن میرحسینی
تحصیلات دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه

[۱] در حال حاضر و با توجه به مسولیت جدید ایشان در سطح معاون اولی قوه قضائیه، مجالی برای همکاری پژوهشی ایشان با این پژوهشکده باقی نمانده است.