جذب دانشجو پژوهشگر حقوق خصوصیمهلت ثبت نام در فراخوان جذب دانشجو در پژوهشکده به پایان رسید.


مصوبه هیات امنا مبنی بر میزان حق پژوهانه دانشجویی در سال ۱۴۰۱


میزان حق پژوهانه در ساعت

مقطع تحصیلی

کیفیت کار “ج”

کیفیت کار “ب”

کیفیت کار “الف”

۱۵۰۰۰ تومان

۱۶۰۰۰ تومان

۱۷۰۰۰ تومان

دانشجویان ارشد

۱۷۰۰۰ تومان

۱۸۵۰۰ تومان

۲۰۰۰۰ تومان

دانشجویان دکتری