درخواست کرسی علمی ترویجی

ف
ف
کرسی علمی حقوقی

بسمه تعالی

  • تمامی کرسی های علمی توسط کارگروه مربوطه در پژوهشکده حقوق و با مجوز دبیرخانه حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.
  • بنابر مصوبه کارگروه برگزاری کرسی های علمی پژوهشکده، لازم است ارائه کننده از اعضای هیات علمی بوده یا دارای پایه قضایی باشد.
  • برای ارائه دهنده کرسی گواهینامه معتبر صادر می شود. این گواهی بر اساس بند ۱۴ از ماده ۶ (فعاليت های پژوهشی و فناوری) جدول شماره ۳-۱ و بند ۱۵ از ماده ۶، جدول ۳-۲ آیين نامه ارتقاء مرتبه اعضای هيأت علمی، دارای امتیاز پژوهشی است.
  • تمام پروپوزال‌ها برای داوری ارسال می‌شوند و در صورتی که موضوع، امتیاز قابل قبولی از داوری کسب کند و مورد تایید کارگروه قرار گیرد، کرسی برگزار خواهد شد.
  • فرم طرح‌نامه (پروپوزال) کرسی را از اینجا دریافت نمایید.
  • پژوهشگران گرامی هر گونه سوال در خصوص برگزاری کرسی های علمی را می توانند با شماره ۶۳۸۷۰۰۰۰ (داخلی ۷) مطرح نمایند.