سید فاضل نوری


۱- مشخصات فردی

۲- تحصیلات

 • دکتری تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی
 • دکتری حرفه ای آموزش های پودمانی قضات
 • درس خارج فقه و اصول (معادل دکتری)

۳ـ سوابق قضایی

 • کارآموزی قضائی دادگستری قم ـ دفتر آموزش، ۱۳۷۳
 • قاضی تحقیق دادگستری شهرستان اراک، ۱۳۷۴
 • قاضی تحقیق دادگستری شهرستان قم، ۱۳۷۵
 • قاضی ناظر زندان‌های استان قم استان قم، ۱۳۷۶
 • قاضی تحقیق دادگستری شهرستان اراک، ۱۳۷۹
 • دادرس علی البدل دادگستری شهرستان اراک، ۱۳۷۹
 • قاضی مأمور به خدمت اداره کل آموزش ویژه روحانیون قم، ۱۳۷۹
 • دادرس علی البدل دادگستری کل استان قم، ۱۳۸۰
 • قاضی مأمور به خدمت اداره کل آموزش ویژه روحانیون قم، ۱۳۸۰
 • مستشار قضائی اداره کل آموزش ویژه روحانیون قم، ۱۳۸۱
 • مستشار قضائی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۸۷
 • قاضی مأمور به خدمت تمام وقت دادسرای انتظامی قضات، ۱۳۹۰

۴ـ سوابق اجرایی

 • مسئول امور علمی اداره کل آموزش روحانیون قوه قضاییه
 • عضو کمیسیون آموزش و برنامه ریزی اداره کل آموزش روحانیون قم قوه قضاییه
 • معاون پژوهشی دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی
 • رئیس گروه تدوین متون حقوقی حوزه معاونت آموزش معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
 • دبیر شورای نظارت بر آموزش استان‌ها معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
 • معاون مدیر کل اداره کل آموزش قضات
 • دبیر کمیته تشخیص صلاحیت علمی داوطلبان امر قضا معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
 • عضو و دبیر کمیسیون آموزش و برنامه ریزی اداره کل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
 • عضو و دبیر کارگروه دائم مصاحبه علمی داوطلبان نخبه قضاوت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
 • عضو کمیته تشخیص صلاحیت علمی داوطلبان تصدی امر قضا معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
 • عضو کمیسیون برنامه ریزی و توسعه آموزشی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

۵ـ استاد مشاور در پایان نامه آموزش های پودمانی قضات

 • اضطرار در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ، مرحوم دکتر محمود آخوندی (استاد راهنما)
 • بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری با تکیه بر رویه قضائی ، دکتر بهرام بهرامی (استاد راهنما)
 • بررسی مجازات های جایگزین حبس با رویکرد جرم شناسی ، مرحوم دکتر محمود آخوندی (استاد راهنما)
 • قلمرو حجیت علم قاضی در دعاوی با تکیه بر آراء کیفری ، دکتر حمیدیان (استاد راهنما)
 • بررسی و تحلیل معافیت راشی از مجازات با تکیه بر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ، مرحوم دکتر محمود آخوندی (استاد راهنما)

۶- کتب

 • نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی، داوری ، انتشارات جاودانه ، ۱۳۸۹
 • نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی، وکالت در دعاوی ، انتشارات جاودانه ، ۱۳۸۹
 • نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی، ابلاغ و مواعد ، انتشارات جاودانه ، ۱۳۹۰
 • نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل، اظهارنامه، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت حق، سازش و درخواست آن ، انتشارات جاودانه ، ۱۳۹۰
 • نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی، دادرسی فوری ، انتشارات جاودانه ، ۱۳۹۰
 • نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی، امور اتفاقی ، انتشارات جاودانه ، ۱۳۹۰
 • نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی، کلیات و صلاحیت ، انتشارات جاودانه ، ۱۳۹۰
 • مجموعه جدول‌های محاسبه دیات ، انتشارات جنگل ، ۱۳۸۷
 • مسئولیت‌ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون ، مجمع علمی و فرهنگی مجد و معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران ، ۱۳۹۳
 • مطالعه تطبیقی جنایت بر میت در فقه و قانون ، مجمع علمی و فرهنگی مجد و معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران ، ۱۳۹۳
 • ترجمه جلد اول تحریرالمجله، در دست انتشار
 • ترجمه جلد پنجم تحریرالمجله، در دست انتشار

۷ـ مقالات

 • تقدم قول زوجه در دعوی بکارت ، کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (در حد تهیه پاسخ برای پرسش دادگاه) ، جلد ۵ ، ۱۳۸۵
 • عدم انتقال تعهد به ورثه در کفالت بدنی = کفالت احضار ، کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (در حد تهیه پاسخ برای پرسش دادگاه) ، جلد ۸ ، ۱۳۸۵
 • عدم ضمان نسبت به صدمات وارده در صورت عدم انتساب ، کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (در حد تهیه پاسخ برای پرسش دادگاه) ، جلد ۸ ، ۱۳۸۵
 • دیه کفار معاهد ، کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (در حد تهیه پاسخ برای پرسش دادگاه) ، جلد ۸ ، ۱۳۸۵
 • برداشتن عضو جسد مجهول الهویه جهت پیوند ، کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (در حد تهیه پاسخ برای پرسش دادگاه) ، جلد ۸ ، ۱۳۸۵
 • شمول عاقله بر پدر جانی ، کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (در حد تهیه پاسخ برای پرسش دادگاه) ، جلد ۸ ، ۱۳۸۵
 • مروری بر اهم حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با تکیه بر جنبه جرم شناختی ، فصلنامه تخصصی علوم حقوقی ، پیش شماره اول ، ۱۳۹۶
 • ارث بستگان مادری از دیه ، نشریه مطالعات حقوقی معاصر ، سال یازدهم، شماره بیستم ، بهار و تابستان ۱۳۹۹
 • صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم (تحلیل دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲ ـ ۲۵/۷/۱۳۹۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران) ، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی ، شماره اول ، بهار و تابستان ۱۴۰۱
 • مسئولیت کیفری آسیب به منافع بالقوه کودکان ناشی از عدم ارضاع و انفاق ، مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده ، شماره یازدهم ، بهار و تابستان ۱۴۰۲ (اکسپت)
 • مدل‌های سیاست جنائی و مدل سیاست جنائی اسلام ، مجموعه مقالات کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی ـ علمی پژوهشی isc ، قم ، ۱۳۹۶
 • مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات ، مجموعه مقالات همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی ، تهران ، ۱۳۹۸
 • جنایت و دفاع مشروع (Crime and self defence) ، کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی (پذیرش با ارائه سخنرانی) ، گرجستان (تفلیس) ، اسفند ۹۸
 • رابطه حریم حمای شرعی با آزادی های فردی و اجتماعی ، همایش بین المللی مبانی فقهی بیانیه گام دوم انقلاب isc ، قم ، ۱۴۰۱

۸- نظارت بر تألیف کتاب

 • بررسی توصیفی جرائم مواد مخدر، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷
 • راهنمای حقوقی مشاوران املاک (ویژه متصدیان بنگاه‌های معاملات ملک)، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷
 • راهنمای حقوقی مشاوران خودرو (ویژه متصدیان بنگاه‌های معاملات اتومبیل)، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷
 • مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی ـ امور خانواده، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷
 • نحوه رسیدگی به دعاوی طلاق ویژه محاکم خانواده، نشر قضا، ۱۳۸۷
 • نکته های کلیدی در پزشکی قانونی ـ ج اول و دوم، نشرقضا، ۱۳۸۷
 • نگرشی کاربردی به دستور موقت، نشرقضا، ۱۳۸۷
 • وظایف و اختیارات قاضی ناظر زندان، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷
 • بررسی تحلیلی دادگاه کیفری استان، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۸
 • توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی ـ مسائل جزایی ۲ ـ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۸
 • توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی ـ مسائل حقوقی ۱ ـ خانواده، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۸
 • مدیریت پسماندها و ضابطان (وظایف، اختیارات)، نشرقضا، ۱۳۸۸
 • مسایل قضایی در مدیریت بحران، نشرقضا، ۱۳۸۸
 • نحوه رسیدگی به دعاوی طلاق ویژه محاکم خانواده، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۸
 • نکته های کلیدی در پزشکی قانونی ـ تک جلدی، جنگل، ۱۳۸۸
 • نگرشی کاربردی به دستور موقت، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۸
 • توصیف و تحلیل قرارهای قضایی مسائل قضایی ۴ ـ خیانت در امانت، جنگل، ۱۳۸۹
 • توصیف و تحلیل قرارهای قضایی مسائل قضایی ۴ ـ ضرب و جرح عمدی، راه نوین، ۱۳۸۹
 • دادیار اظهارنظر در تشکیلات دادسرا، مجد، ۱۳۸۹
 • مسایل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر راه نوین ۱۳۸۹
 • نکته های کلیدی در بهبود روش ها و ارتقای عملکرد در دستگاه قضایی خرسندی ۱۳۹۰
 • ناظر علمی ترجمه مجموعه پنج جلدی تحریرالمجله، در دست انتشار

۹- سوابق تدریس

 • آشنایی با وظایف قاضی ناظر زندان ، کارآموزان قضائی روحانی، قم ، اداره کل آموزش ویژه روحانیون
 • کاربرد فقه در قضاء ، کارآموزان قضایی، تهران ، اداره کل آموزش قضات
 • آیین دادرسی کیفری ۱ ، کارآموزان قضایی، قم ، مدیریت آموزش کارآموزان قضائی قم، ادامه دارد
 • آیین دادرسی کیفری ۲ ، کارآموزان قضایی، قم ، مدیریت آموزش کارآموزان قضائی قم، ادامه دارد

۱۰- همکاری در پروژه پژوهشی

 • بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال و ارائه لایحه پیشنهادی، به سفارش سازمان ثبت احوال کشور ، نماینده مجری ، ۱۳۹۸
 • تدوین کتاب قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی ، به سفارش سازمان ثبت احوال کشور ، تصحیح و نظارت علمی ، ۱۳۹۸

۱۱- سردبیری

 • سردبیر ویژه نامه قوانین و مقررات (۳۰ شماره به صورت ماهنامه با توزیع کشوری) ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، تیرماه ۱۳۸۸ تا آذرماه ۱۳۹۰
 • سردبیر روزنامه دنیای حقوق (۲۲۰ شماره) ، پژوهشکده حقوق و قانون ایران ، خرداد ۹۵ تا خرداد ۹۶