نحوه همکاری


بسمه تعالی

نحوه همکاری پژوهشگران منتخب در تدوین مقالات دانشنامه

متقاضیان محترمی که از سوی هیأت علمی مرکز، واجد شرایط تدوین مقاله دانشنامه ای شناخته شوند، دعوت به همکاری خواهند شد. پذیرش متقاضی بر اساس بررسی سوابق علمی و نمونه مقالات ارسالی خواهد بود. افرادی که فاقد سابقه تدوین مقالات علمی هستند نیز در صورت تمایل می‌توانند تقاضای خود را مطرح کنند تا به صورت آزمایشی و با گذراندن دوره آموزشی مربوط، به همکاری دعوت شوند.

در پایان دوره آزمایشی حداقل شش ماهه، نمونه مقالات تدوینی افراد بررسی شده و نسبت به ادامه همکاری آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

برای تدوین مقاله موارد زیر مدنظر خواهد بود:

۱- نویسنده مقاله باید سابقه مطالعات قبلی، در موضوع مقاله منتخب، داشته باشد.

۲- مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه، شیوه‌نامه‌های مربوط به تدوین مقاله و منابع آموزشی مربوط را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

۳- علاوه بر آن، فیش‌های تحقیقاتی مربوط به موضوع مقاله شامل مقالات قبلی مرتبط با عنوان مقاله و سایر فیش‌های تحقیقاتی موجود در قالب پرونده علمی از طریق سیستم دورکاری در اختیار متقاضی تدوین مقاله قرار می‌گیرد.

۴- تمامی مقالات تدوین شده، مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرند اما مقالات تدوین شده در مرحله آزمایشی، تحت برنامه خاص مورد ارزیابی و کنترل قرار می‌گیرند.

۵- در صورت نیاز به تکمیل فیش‌های تحقیقاتی، حسب اعلام نویسنده مقاله، فیش‌های مرتبط با هر مقاله تکمیل و در اختیار وی قرار می‌گیرد.

۶- تمامی مراحل تدوین و ارزیابی مقاله به صورت الکترونیکی و با استفاده از نرم افزار یکپارچه دانشنامه های حقوقی علامه انجام می‌شود؛ اما متقاضیانی که ترجیح به همکاری در قالب تدوین سنتی مقاله (به صورت کاغذی) داشته باشند نیز از خدمات مورد نیاز برخوردار خواهند شد.

۷- حق‌الزحمه مقالات پس از دوره آزمایشی بر اساس ارزیابی کیفی مقاله پرداخت خواهد شد. میزان حق‌الزحمه مطابق دستورالعمل خاصی است که برای مشاهده آن به صفحه نحوه محاسبه حق الزحمه مراجعه شود.