کاندید کردن رای برگزیده نشریه

ف
ف
کاندید کردن رای برگزیده نشریه

بسمه تعالی

  • دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر می شود. این نشریه در هر شماره، یک رای برگزیده را که توسط اعضای هیات تحریریه بالاترین امتیاز را کسب کند، منتشر می نماید و از قضات صادر کننده رای، تقدیر به عمل می آورد.
  • تمامی آراء کاندید شده برای داوری ارسال خواهد شد و در صورت کسب امتیاز لازم، همراه با یک یادداشت از سوی استادان و اعضای هیات تحریریه در ذیل رای، منتشر می شود.
  • تمامی اعضای هیات تحریریه این نشریه دارای سابقه عالی قضایی هستند. (مشاهده لیست اعضا)