کرسی های علمی حقوقی

ف
ف

پژوهشکده حقوق و قانون ایران در راستای اهداف معین شده در اساسنامه، ضمن کسب مجوز از دبیرخانه هیات کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به برگزاری کرسی های علمی حقوقی با حضور استادان و اندیشمندان این رشته کرده است.

استادان و دانشجویان حقوق می‌توانند از طریق تماس با شماره ۶۳۸۷۰۰۰۰ (داخلی ۷) پیشنهادات خود را در زمینه انتخاب موضوع کرسی های علمی مطرح نمایند.

مشخصات کرسی های برگزار شده و در حال برگزاری به این قرار است: