برگزاری جلسه مشترک شورای پژوهش سازمان ثبت احوال کشور با مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه


جلسه مشترک شورای پژوهش سازمان ثبت احوال کشور و کمیته طرح پژوهشی اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال به ریاست رییس سازمان ثبت احوال کشور و با حضور مدیران مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه برگزار شد.

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”برگزاری جلسه شورای پژوهش سازمان ثبت احوال کشور”]

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، رییس مرکز آموزش و پژوهش سازمان هدف از برگزاری این جلسه را ارائه گزارش پیشرفت پروژه اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال بیان کرد.

عبدالرسول غزالی به ارائه گزارش اجمالی از تعاملات بین مرکز آموزش و پژوهش سازمان و کمیته با مجری پژوهش ارائه کرد.

وی در اختیار قرار دادن اطلاعات و آثار پژوهشی مرتبط موجود، توزیع و گردآوری پرسشنامه های تکمیل شده، برنامه ریزی جلسات مشترک و بررسی و تایید گزارش انجام پروژه و انعکاس نظرات اصلاحی مرکز به مجری طرح از جمله همکاری های مشترک مرکز آموزش و پژوهش سازمان و مجری طرح عنوان کرد.

رییس مرکز آموزش و پژوهش سازمان، ۱۳۵ اثر پژوهشی، ترجمه فرآیندهای ثبت احوال ۴۳ کشور، شماره های ۱ تا ۲۰ فصلنامه الکترونیکی پژوهشنامه ثبت و تحقیقات پیشین مربوط به اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال موجود در سازمان را از مستندات مورد استفاده در این همکاری نام برد.

در ادامه محمد درویش زاده رییس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه و مجری طرح اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال به ارائه گزارشی در خصوص پیشرقت پروژه در سه فصل نیازسنجی، تحلیل محتوا و تدوین نتایج پرداخت.

در پایان جلسه رییس سازمان ثبت احوال ضمن تشکر از مجری طرح و ارائه گزارش مربوطه، بر تداوم این جلسات و نشست مجری طرح به صورت خصوصی و گروهی با مدیران سازمان تاکید کرد.

حمید درخشان نیا موضوع اصلاح و بازنگری قانون فعلی ثبت احوال را نقطه عطفی برای سازمان ثبت احوال دانست و گفت: یکی از موثرترین کارهای که می توانیم انجام دهیم همین قضیه است.