اولین جلسه هیات علمی دانشنامه حقوق ثبت احوال تشکیل شد.


اولین جلسه هیأت علمی دانشنامه حقوق ثبت احوال تشکیل شد.

اولین جلسه هیأت علمی دانشنامه حقوق ثبت احوال روز پنجشنبه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۰ با حضور آقایان: دکتر عباس کریمی-دکتر حمید گوینده-دکتر ولی رستمی-جعفر پوربدخشان-محمد درویش زاده و سرکار خانم فراهانی و کارشناسان مرکز خانم تخت روان و آقای محمدحسین خرمی تشکیل شد.
در این جلسه ضمن تبیین دقیق جزئیات پروژه تدوین دانشنامه حقوق ثبت احوال، که از سوی سازمان ثبت احوال به مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه محول شده است، شیوه نامه تکمیل شناسنامه مدخل های حقوق ثبت احوال قرائت و اصلاحات متعددی بر روی آن انجام و به تصویب گروه رسید. در پایان مقرر شد مجموعه پیش نویس مدخل های تهیه شده توسط اعضای گروه بررسی و نتیجه برای بررسی در جلسه بعدی گروه علمی اعلام شود.