ترجمه جلد اول مجموعه تحریر المجله به پایان رسید.


ترجمه جلد اول مجموعه تحریر المجله به پایان رسید.

این مجموعه پس از تایپ و نمونه خوانی در مرحله ارزیابی علمی است و پیش بینی می شود ارزیابی علمی این مجموعه نیز ظرف ۱۰ روز آینده به پایان برسد پس از مرحله ارزیابی علمی و اعمال اصلاحات و نظریات ارزیاب محترم مرحله بعدی انجام ویراستاری ادبی توسط ویراستار محترم مرکز خواهد بود.