ترجمه جلد دوم مجموعه تحریر المجله به پایان رسید.


ترجمه جلد دوم مجموعه تحریر المجله به پایان رسید.

ترجمه این مجموعه توسط مترجمان مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه از زبان عربی به فارسی در این صفحه انجام شد و هم اینک پس از مراحل تایپ و نمونه خوانی در مرحله ارزیابی علمی قرار دارد.