دومین جلسه بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه برگزار شد.


دومین جلسه بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ با حضور نمایندگان قوه قضائیه و سازمان ثبت احوال کشور و مدیران و پژوهشگران مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی برگزار شد.

در این جلسه که در محل ساختمان قوه قضائیه برگزار شد، آقایان غزالی و عاملی و معظم از طرف سازمان ثبت احوال کشور و آقای کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه و آقای کاظم پور مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه و آقایان درویش‌زاده و نوری و نبوی و سرکار خانم فراهانی از طرف مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه حضور داشتند.

در این جلسه پیشنهادات اصلاحی لایحه قوه قضاییه در خصوص مواد مربوط به تغییر نام و مواد ۱ و ۳ (مربوط به هیأت حل اختلاف) و ۴و ۶ و۸و۹ و۱۶ و۱۸و۲۰ و۲۹ و۳۴و۳۸ با توجه به ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی،بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پایان خبر