ترجمه جلد سوم مجموعه تحریر المجله به پایان رسید.


ترجمه جلد سوم مجموعه تحریر المجله به پایان رسید.

این مجموعه توسط مترجمان مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه از زبان عربی به فارسی ترجمه شد. مجموعه مذکور پس از ترجمه توسط مترجم مرکز مورد ارزیابی توسط ناظر علمی قرار گرفته و پس از اعمال اصلاحات و نظرات ناظر علمی توسط ویراستار ادبی مورد ویراستاری نیز قرار گرفت و هم اینک در مرحله آماده سازی براب ارزیابی نهایی قبل از چاپ است.