ترجمه جلد چهارم مجموعه تحریر المجله به پایان رسید.

۱۳۹۷/۰۶/۰۲
ف
ف

ترجمه جلد چهارم مجموعه تحریر المجله به پایان رسید.
جلد چهارم مجموعه تحریر المجله توسط مترجمان مرکز پژوهشی از زبان عربی به فارسی ترجمه ترجمه شده و هم اکنون در مرحله ارزیابی توسط ارزیاب محترم علمی و مراحل پایانی ارزیابی را طی می کند پس از انجام مرحله ارزیابی علمی توسط ویراستار محترم مرکز مورد ویراستاری قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط