رهیافت حقوقی – تاریخی بر حقوقهای نامتعارف


بیان مسأله: بحران حقوقهای نامتعارف و خلا قانونی

 

افشاگری حقوقهای نامتعارف نشان داد که در حوزه های خاصی همچون بیمه، بانک و برخی حوزه های اقتصادی، حقوقهایی پرداخت شده است. این پرداختها در باور عمومی جامعه، “نامتعارف” ارزیابی شده است. به گونه ای که دستاویز گروههای سیاسی مختلفی شده است که به نحوی برای بهره برداری های مقطعی، صنفی، سیاسی و گروهی خود از آن استفاده میکنند. اما ابعاد اجتماعی و حقوقی بحران مزبور لایه های مختلف اجتماعی و حکومتی را تحت تأثیر خود قرار داده و بیم آن میرود که این بحران از وضعیتی پیش رونده برخوردار شده و با تحریک گروههای سیاسی یا برخی فرصت طلبان منتهی به نتایج نامطلوب و
آسیبهای بیشتری بر “سرمایه اجتماعی کشور” شود.

مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه در انجام رسالت مطالعاتی خود و با استفاده از زیرساخت پژوهشی منحصر به فردی که در اختیار دارد، در صدد برآمد تا با شناخت دقیق و علمی بحران مزبور در شناسایی رهیافت تاریخی – حقوقی این بحران اقدام کند. بر این اساس پژوهشی سریع و در عین حال گسترده با اتکاء به سیستمها و نرم افزارهای منحصر به فرد موجود در این مرکز پژوهشی انجام شد، این پژوهش با محوریت سؤالها و فرضیات زیر انجام شده و به فضل الهی منتهی به نتایج و پیشنهادی بسیار شفاف در قالب ماده واحده دو فوریتی شده است که خلاصه گزارش آن در این مجموعه ارائه میشود.

 

دانلود ضمیمه