مطالعه موردی در خصوص تعارض ادله منع تجسس با انجام وظایف شغلی ماموران هسته های گزینش


بیان مسأله

یکی از محرمات مسلم و قطعی در اسلام تجسس و تفتیش از اسرار و امور پنهانی و به طور کلی «ورود به حریم خصوصی افراد» است این در حالی است که مأموران گزینش برای اطلاع از وضعیت فرد مورد گزینش ناچارند بررسی هایی انجام دهند تا اطلاعات کلی از سطح و وضع اخلاقی، اعتقادی، رفتاری، پیشینه و گذشته افراد به دست آورند و از وجود معیارهای مورد نیاز برای استخدام فرد مورد نظر مطمئن شوند. بر این اساس تعیین مرز این دو موضوع اهمیت پیدا میکند.

مسأله ای که نیاز به بررسی دارد آن است که چگونه بین وظایف شغلی گزینش گران با ادله منع تجسس؛ وفاق و سازش برقرار شود؟ و چه اقداماتی در انجام گزینش به خاطر پرهیز از منع تجسس باید ممنوع اعلام شود و از ورود به آن پرهیز شود؟ و چه اقداماتی در راستای انجام وظایف گزینش گری لازم است دنبال شود و مستندات لازم برای ثبت و ضبط و بررسی فراهم شود؟ بر این اساس مسأله این تحقیق مطرح میشود.

 

دانلود ضمیمه