ترجمه جلد پنجم تحریر المجله به پایان رسید.


ترجمه جلد پنجم تحریر المجله به پایان رسید.
این مجموعه توسط مترجمان مرکز پژوهشی از زبان عربی به فارسی ترجمه شده و مراحل نظارت علمی و ویراستاری ادبی را نیز پشت سر گذاشته و نظرات و پیشنهادات معاونت پژوهشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز اخذ شده و در مرحله ارزیابی نهایی برای چاپ است.