بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال


قانون ثبت احوال بازنگری می‌شود.
این قانون در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۳ برخی از مواد آن اصلاح شد. با این حال تغییرات و تحولات صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیکی شدن فرایند های ثبت وقایع چهارگانه و تحولات اجتماعی ، ضرورت بازنگری در این قانون را ایجاب می کند.
به این منظور طرح پژوهشی بازنگری قانون ثبت احوال در اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه به عنوان مجری پروژه تدوین شد و پس از طی مراحل کارشناسی در سازمان ثبت احوال از طریق سامانه سمات برای تصویب در شورای عتف وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارسال شد.
این طرح در شهریور ماه ۱۳۹۶ به تصویب شورای مذکور رسید .مطالعات گسترده از زمان تدوین طرح پژوهشی آغاز شد و تاکنون ادامه دارد حاصل این مطالعات ارائه نسخه بازنگری شده قانون ثبت احوال است که پس از طی مراحل داوری و ارزیابی توسط سازمان ثبت احوال به مراجع تقنینی ارائه خواهد شد.