دومین جلسه گروه علمی دانشنامه حقوق ثبت احوال تشکیل شد.


دومین جلسه گروه علمی دانشنامه حقوق ثبت احوال هفتم مهرماه در مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه تشکیل شد.

این جلسه با حضور آقایان دکتر عباس کریمی، دکتر حمید گوینده ،دکتر ولی رستمی، جعفر پوربدخشان و محمد درویش زاده خانم ها تخت روان و فراهانی تشکیل شد.

در این جلسه از مجموع ۵۲۸ مدخل اصلی تهیه شده توسط پژوهشگران مرکز تعداد ۱۶۲ مدخل مورد بررسی اعضای گروه علمی قرار گرفت.

از این تعداد تعداد ۷۸ مدخل اصلی تصویب شد و بررسی ۲۰ مدخل اصلی به جلسه بعد موکول شد و تعداد ۶۴ مدخل نیز به عنوان مدخل فرعی مورد تایید اعضا قرار گرفت.

بررسی ادامه مدخلها به جلسه بعد موکول شد.