سومین جلسه گروه علمی دانشنامه حقوق ثبت احوال تشکیل شد.


سومین جلسه گروه علمی دانشنامه حقوق ثبت احوال در تاریخ ۲۱ مهر ماه برگزار شد.

این جلسه با حضور آقایان دکتر حمید گوینده ، دکتر ولی رستمی، محمد درویش زاده و خانمها فراهانی و تخت روان در مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه تشکیل شد.

در این جلسه ادامه مدخلهای اصلی تهیه شده توسط پژوهشگران مرکز بررسی شد. تصویب تعداد ۱۲۵ مدخل اصلی یکی از مصوبات این جلسه است. بررسی تعداد ۱۶ مدخل به جلسه بعدی موکول شد و ۲۶ مدخل به عنوان مدخل اصلی تصویب نشد.

تاکنون از مجموع ۵۲۸ مدخل اصلی تعداد ۳۳۰ مدخل در دو جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

پایان خبر