چهارمین جلسه گروه علمی دانشنامه حقوق ثبت احوال تشکیل شد.


چهارمین جلسه گروه علمی دانشنامه حقوق ثبت احوال در تاریخ پنج آبان ماه برگزار شد.
این جلسه با حضور آقایان دکتر حمید گوینده ، دکتر ولی رستمی، دکتر عباس کریمی، جعفرپوربدخشان ، محمد درویش زاده و خانم تخت روان در مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه تشکیل شد. در این جلسه ادامه مدخلهای اصلی تهیه شده توسط پژوهشگران مرکز بررسی شد.
تصویب تعداد ۷۱ مدخل اصلی یکی از مصوبات این جلسه است. بررسی تعداد ۳ مدخل به جلسه بعدی موکول شد و ۲۲ مدخل به عنوان مدخل اصلی تصویب نشد.تا کنون از مجموع ۵۲۸ مدخل اصلی تعداد ۴۲۶ مدخل در سه جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است .
تصویب شیوه نامه نگارش مقالات دانشنامه حقوق ثبت احوال از دیگر مصوبات این جلسه بود.
پایان خبر