دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد لنگرودی تشکیل شد.


دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد لنگرودی روز گذشته در محل پژوهشکده حقوق و قانون ایران تشکیل شد،

این جلسه با حضور  آقایان دکتر ضیائی بیگدلی رئیس شورا، محمد درویش زاده دبیر اجرایی شورا، گنج دانش، دکتر ساکت، دکتر بشیریه و پوربدخشان و خانم ها دکتر موفقی و دکتر فراهانی تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا آقایان درویش زاده و پوربدخشان گزارشی از جلسه با آیت الله موسوی بجنوردی برای دبیر علمی همایش ارائه کرده و مراتب موافقت ایشان به جلسه اعلام شد. در ادامه جلسه لیست ۳۰ نفره از اساتید گرایش های مختلف حوزه حقوق جهت پیشنهاد به دبیر علمی همایش به عنوان اعضای شورای علمی همایش تهیه و آماده اعلام به دبیر علمی شد.