اولین کارگاه پژوهشی مقاله نویسی دانشنامه حقوق ثبت احوال


اولین کارگاه پژوهشی مقاله نویسی دانشنامه حقوق ثبت احوال در محل پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.

در این کارگاه با حضور پژوهشگران پژوهشکده برگزار شد، به بررسی نحوه نگارش مقالات دانشنامه ای با رویکرد حقوق ثبت احوال پرداخته شد.

همچنین شیوه نامه مدخل گزینی ، نگارش مقاله و مجموعه مدخل ها و پرونده های علمی آنها و چالش های پیش رو و راهکار های آن ارائه شد.

در این کارگاه یک روزه برخی مدخل های مصوب برای تهیه پیش نویس مقالات تعیین شدند.