دومین کارگاه پژوهشی مقاله نویسی دانشنامه حقوق ثبت احوال برگزار شد.


دومین کارگاه پژوهشی مقاله نویسی دانشنامه حقوق ثبت احوال در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور محققان و پژوهشگران مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی و در محل این مرکز برگزار شد، مقالات آزمایشی و پیش نویس های تهیه شده در زمینه مدخل های مصوب حقوق ثبت احوال مورد بررسی و نقد و نظر قرار گرفتند.

پایان خبر%