پنجمین جلسه گروه علمی دانشنامه حقوق ثبت احوال برگزار شد.


پنجمین جلسه گروه علمی دانشنامه حقوق ثبت احوال در تاریخ ۱۰ آذر ماه در محل پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.

این جلسه با حضور آقایان دکتر ولی رستمی، دکتر حمید گوینده، محمد درویش زاده، جعفر پوربدخشان، هیوا عبدالکریمی و خانم ها فراهانی، کاراندیش، دهقان، تخت روان تشکیل شد.

در این جلسه مقالات آزمایشی ثبت احوال تدوین شده به گروه ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.