بازدید دکتر مهدی محقق از پژوهشکده حقوق و قانون ایران


جناب آقای دکتر مهدی محقق ، فقیه، ادیب و استاد دانشگاه و مدیر موسسه مطالعات اسلامی و همسر ایشان سرکار خانم دکتر نوش آفرین انصاری از پژوهشکده حقوق و قانون ایران بازدید کردند.
این بازدید روز سه شنبه ۱۶ دی ماه از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه شروع شد تا ساعت ۱۶ به طول انجامید.

آقای درویش زاده رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایرانعلامه ضمن معرفی این مرکز پژوهشی گزارشی از پیشرفت برنامه‌های مربوط به همایش تجلیل از دکتر جعفری لنگرودی را ارائه نمود سپس پیام ویدیویی استاد جعفری لنگرودی به کمیته همایش علمی پخش شد و در ادامه از استاد محقق دعوت شد تا عضویت در کمیته علمی همایش تجلیل از مقام استاد جعفری لنگرودی را بپذیرند که منتهی به موافقت ایشان شد.