چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری همایش بزرگداشت دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی برگزار شد.


چهارمین جلسه شورای شورای سیاستگذاری همایش بزرگداشت دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی  روز دو شنبه ۶ اسفند ماه و با حضور آقایان: دکتر سید حسین صفایی  دبیر محترم کمیته علمی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، رییس شورای سیاستگذاری، ساکت، درویش زاده ، پوربدخشان ، گنج دانش و غریب دوست و خانم ها دکتر موفقی و فراهانی در پژوهشکده حقوق و قانون ایران تشکیل شد.

در این جلسه آقای دکتر ضیایی بیگدلی، رئیس محترم شورای سیاستگذاری و آقای درویش زاده، دبیر محترم اجرایی همایش از استاد سیدحسین صفایی برای قبول مسئولیت دبیر علمی همایش تقدیر و تشکر کردند و در ادامه به بررسی دستورهای جلسه پرداخته شد.