بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم


به‌دنبال تقاضای افزایش تعداد گروه‌های پژوهشی و تغییر نام مرکز از دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم و با هدف بررسی وضعیت عملکرد این پژوهشکده ، آقای دکتر محسن شریفی و خانم ها زارع و رمضانی روز سه‌شنبه، سوم دی ماه ۱۳۹۸ از این مرکز بازدید کردند.

در این بازدید، آقای درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده و خانم فراهانی، معاون پژوهشکده خلاصه‌ای از برنامه‌ها، اهداف و عملکرد مرکز را تشریح کردند و در ادامه نرم‌افزار مدیریت پژوهشی حقا توسط مسئول فناوری مرکز آقای مهندس ادیب معرفی و نمایش داده شد و در ادامه از بخش‌های فراهم‌آوری و پشتیبانی و فناوری مرکز بازدید به عمل آمد.