فراخوان ارسال مقاله برای فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه های حقوقی


اهم شاخه های موضوعی فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه های حقوقی (وابسته به پژوهشکده حقوق و قانون ایران):

 1. حقوق مدنی
 2. حقوق مسئولیت مدنی
 3. حقوق ثبت احوال
 4. آیین دادرسی مدنی
 5. حقوق تجارت
 6. حقوق ثبت اسناد و املاک
 7. شاخه های نوپیدای حقوق
 8. مطالعات آسیب شناسی قوانین
 9. مطالعات فقهی و کاربرد آن در قوانین
 10. آیین دادرسی کیفری
 11. حقوق جزای عمومی
 12. حقوق جزای اختصاصی
 13. حقوق بین الملل
 14. مطالعات آثار اجتماعی قوانین
 15. حقوق داوری
 16. حقوق مالکیت فکری
 17. مطالعه تطبیقی رشته های مزبور