فراخوان جذب دانشجو پژوهشگر در گرایش حقوق جزا


پژوهشکده حقوق و قانون ایران در راستای انجام پژوهش های کوتاه مدت دانشجویی موجود در این پژوهشکده و به جهت کمک به تقویت رزومه دانشجویان، از میان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، پژوهشگر در گرایش حقوق جزا جذب می‌کند.

شرایط:

  • دارای روحیه پژوهشگری
  • مهارت پژوهش با نرم افزار
  • امکان حضور در پژوهشکده
  • دانشجوی ارشد یا دکتری با معدل بـالای ۱۷ از دانشگاه‌های “الف”
  • دانشجوی ارشد یا دکتری با معدل بـالای ۱۸ از سایر دانشگاه ها (مشروط به ارائه معرفی نامه از اساتید این رشته)

شرایط:

  • ارائه گواهی همکاری با پژوهشکده حقوق و قانون ایران
  • پرداخت حق الزحمه دانشجویی طبق مصوبه هیات امنای پژوهشکده

مهلت این فراخوان به پایان رسید.