مصاحبه علمی داوطلبان جذب دانشجو پژوهشگر گرایش حقوق جزا در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.


مصاحبه علمی داوطلبان فراخوان جذب دانشجو پژوهشگر گرایش حقوق جزا در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.
پس از ارزیابی رزومه پژوهشی و سوابق آموزشی دانشجویان ثبت نام کرده در فراخوان جذب دانشجو پژوهشگر گرایش حقوق جزا، پژوهشگران منتخب به مصاحبه دعوت شدند.
این مصاحبه در روز سه شنبه، شانزدهم شهریور، در چهار رشته حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای اسلامی و در چندین بخش و با حضور استادان ارجمند جناب آقایان دکتر محمد علی اردبیلی (استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمد جعفر حبیب زاده (استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس) ، دکتر حسنعلی موذن زادگان (دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبئی)، محمد درویش زاده (رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران) و دکتر سید فاضل نوری (قاضی پیشین دادگستری) برگزار گردید.