بازدید دکتر گودرز افتخار جهرمی از پژوهشکده حقوق و قانون ایران


دکتر گودرز افتخار جهرمی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، از پژوهشکده حقوق و قانون ایران بازدید کرد.