مصاحبه علمی با دکتر ابراهیم احدی، سومین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد


دکتر ابراهیم احدی، وزیر دادگستری دولت شهید رجایی در آبان ماه ۱۳۵۹ تا دی ماه ۱۳۵۹ به عنوان سومین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران به منظور مصاحبه علمی در پژوهش “تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”  در پژوهشکده حقوق و قانون ایران حضور یافت و به سوالات تیم پژوهشی پاسخ داد.

پژوهش در “اصل ۱۶۰ قانون اساسی” توسط گروه پژوهشی “مطالعه آثار اجتماعی قوانین “وابسته به پژوهشکده حقوق و قانون ایران در دست انجام است در این جلسه اعضای تیم پژوهشی آقایان دکتر کریمیان، پوربدخشان، درویش زاده و خانم فراهانی حضور داشتند.

 محورهای اصلی مطرح شده در این مصاحبه عبارت بود از: اشاره به سوابق علمی و قضایی ایشان، نحوه انتخاب ایشان از بین هفت نامزد معرفی شده توسط شورای عالی قضایی به دولت وقت، اختلاف نظر ایشان با شورای عالی قضایی در خصوص وظایف و اختیارات وزیر دادگستری موضوع اصل ۱۶۰ ق.ا، نحوه تنظیم استفسار از شورای نگهبان و پاسخ این شورا و نیز نحوه استعفاء و پذیرش آن و …