شماره دوازدهم فصلنامه دانشنامه های حقوقی منتشر شد.


شماره دوازدهم (پاییز ۱۴۰۰) فصلنامه دانشنامه های حقوقی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شد. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی در زمستان ۱۳۹۷ پایه گذاری شده است. نشریه مزبور تلاش می‌کند پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق را انعکاس داده و با تمرکز بر انتشار مقالات با کیفیت، یافته های مرتبط با موضوعات مهم حقوقی را گزارش دهد.

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی به شرح ذیل است: (به ترتیب حروف الفبا)

۱. دانشماده‌نگاری قانون (ظرفیتی نویافته برای تحول در ادبیات حقوقی معاصر)
سید حسین صفائی؛ محمد درویش‌زاده

۲. جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن
محسن اسماعیلی؛ محمد نصیری

۳. الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن‌ در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری
ابراهیم رضاقلی زاده

۴. مسئولیت مدنی کمسیون طرح تفصیلی در برابر خسارات ناشی از اجرای مصوبات آن نهاد
حامد خوبیاری؛ شیما کشاورزی

۵. بررسی آرای حضوری و غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان: رفع ابهامات
سالار صادقی؛ علی صفراورنگی

۶. ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی
بیژن عباسی؛ امیرعباس عبدلی

۷. تفکیک یا تعادل قوا؛ خوانش جدید از کتاب روح‌القوانین مونتسکیو
ناصرعلی منصوریان؛ احمد کتابی رودی