اولین جلسه تحلیل محتوای مصاحبه های علمی با وزرای سابق دادگستری در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.


در جر‌‌یان پروژه پژوهشی تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی با هفت نفر از وزرای سابق دادگستری بعد از انقلاب اسلامی مصاحبه علمی انجام شده است. به منظور بهره برداری از محتوای مصاحبه های انجام شده اولین جلسه تحلیل محتوای این مصاحبه ها به شیوه علمی و با حضور کلیه اعضای تیم پژوهشی آقایان: