شماره سیزدهم فصلنامه دانشنامه های حقوقی منتشر شد.


شماره سیزدهم (زمستان ۱۴۰۰) فصلنامه دانشنامه های حقوقی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شد. نشریه مزبور با شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس و با گستره دسترسی آزاد منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی در زمستان ۱۳۹۷ پایه گذاری شده است. نشریه مزبور تلاش می‌کند پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق را انعکاس داده و با تمرکز بر انتشار مقالات با کیفیت، یافته های مرتبط با موضوعات مهم حقوقی را گزارش دهد.

فهرست مقالات این شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی به شرح ذیل است: (به ترتیب حروف الفبا)

مشتاقی و مهجوری در آرای قضایی – نگاهی به عنصر استناد و استدلال در رأی قضایی (سرمقاله)
سید حسین صفائی؛ محمد درویش‌زاده

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی
امید توکلی کیا

شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع
سعید حبیبا؛ امیر ناظری

تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران
عادل ساریخانی؛ رقیه ماستر ی فراهانی

آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی
حسن محسنی؛ فیض اله قائدی

جنبش ھای قانون اساسی گرایی در اروپای دوره قرون وسطی
امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری

تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی
عباس میرشکاری؛ سیدمحمدامین حسینی