اولین جلسه پژوهشی نقد و تحلیل آرای قضایی در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد


محمد درویش زاده مدیر مسئول نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی اعلام کرد این نشریه با صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران و سردبیری استاد محترم جناب آقای دکتر محمدجواد شریعت باقری با همراهی آقای دکتر مهدی توکلی به عنوان مدیر داخلی به صورت دوفصلنامه منتشر خواهد شد

اولین جلسه پژوهشی در رابطه با نقد و تحلیل رای قضایی در اول خرداد ۱۴۰۱ با حضورقضات پیشکسوت و صاحب‌نظران عرصه رای قضایی تشکیل شد. اسامی حاضران در این جلسه پژوهشی عبارت بودند از آقایان ۱- مهدی انجم شعاع (قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۲- محسن اهوارکی (رییس پیشین دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ۳- قاسم برموز (قاضی دادگستری) ۴- بهرام بهرامی (قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۵- جعفر پوربدخشان (قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۶- محمد مهدی توکلی (مدیر اجرایی نشریه) ۷- مهدی جوهری (رییس مرکز آموزش قوه قضاییه) ۸- بهرام درویش (قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۹- محمد درویش زاده (مدیرمسئول نشریه و قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۱۰- محمد حسین ساکت (قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۱۱- سام سوادکوهی (قاضی دیوانعالی کشور) ۱۲- محمد جواد شریعت باقری (سردبیر نشریه و قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۱۳- جواد طهماسبی (قاضی دیوانعالی کشور) ۱۴- غلامرضا موحدیان (قاضی پیشین دیوانعالی کشور ۱۵- سید عباس موسوی موسوی (قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۱۶- سید فاضل نوری (قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات)

در این جلسه اهداف و برنامه های نشریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن اشاره به تجربه سایر کشور ها ظرفیت های قانونی در حقوق داخلی راجع به نقد و تحلیل آراء قضایی بررسی شد.

سایر محورهای مورد بحث در این جلسه عبارت بودند از: معیارهای انتخاب رای برای تحلیل نقد و تحلیل- بایدها و نبایدهای تحلیل آرای قضایی- انواع رویکردهای تخصصی به نقد و تحلیل آرای قضایی -نحوه ارتباط وهمکاری با قوه قضاییه و سایر نشریاتی که در این زمینه فعالیت دارند- طبقه بندی و انواع آرای قضایی از جهت فاخر بودن ،متفاخر ویا ضعیف بودن- ارکان و متغیرهای راجع به نقد وتحلیل آرای قضایی- نحوه انعکاس پیام و تحلیل شایسته از آرای قضایی – آیین و روش قابل توجه در نقد و تحلیل آرای قضایی -نحوه افزایش اثربخشی، تبیین و ترویج آرایی که مور نقد و تحلیل قرار گرفته اند- نحوه دعوت از صاحب نظران و یا سفارش مقاله برای نقد و تحلیل آرای قضایی.