گزارش تصویری اولین جلسه پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی در پژوهشکده حقوق


اولین جلسه پژوهشی در رابطه با نقد و تحلیل آراء قضایی در اول خرداد ۱۴۰۱ با حضورقضات پیشکسوت و صاحب‌نظران عرصه رای قضایی در پژوهشکده حقوق و قانون ایران تشکیل شد. اسامی حاضران در این جلسه پژوهشی عبارت بودند از آقایان ۱- مهدی انجم شعاع (قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۲- محسن اهوارکی (رییس پیشین دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ۳- قاسم برموز (قاضی دادگستری) ۴- بهرام بهرامی (قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۵- جعفر پوربدخشان (قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۶- محمد مهدی توکلی (مدیر اجرایی نشریه) ۷- مهدی جوهری (رییس مرکز آموزش قوه قضاییه) ۸- بهرام درویش (قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۹- محمد درویش زاده (مدیرمسئول نشریه و قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۱۰- محمد حسین ساکت (قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۱۱- سام سوادکوهی (قاضی دیوانعالی کشور) ۱۲- محمد جواد شریعت باقری (سردبیر نشریه و قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۱۳- جواد طهماسبی (قاضی دیوانعالی کشور) ۱۴- غلامرضا موحدیان (قاضی پیشین دیوانعالی کشور ۱۵- سید عباس موسوی موسوی (قاضی پیشین دیوانعالی کشور) ۱۶- سید فاضل نوری (قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات)