پروژه کلان مکتب شناسی حقوقی استاد دکتر جعفری لنگرودی اجرا شد.


بخش نام آوران حقوقی پژوهشکده حقوق و قانون ایران درصدد است تا اقدام به واکاوی نظام‌های فکری حقوقدانان صاحب سبک ایران زمین در حوزه‌های مختلف علم حقوق نماید و از این طریق، زمینه سازی لازم جهت وصول به مدل حقوقی مطلوب و منطبق با نظام بومی را انجام دهد. در این میان، نخستین گام را به تعریف پروژه‌های کلان در خصوص بررسی ابعاد مختلف شخصیت علمی یکی از بزرگترین استادان پیشکسوت حقوق، یعنی علامه ذوالفنون استاد دکتر جعفری لنگرودی اختصاص داد.

انجام این پروژه بزرگ علمی، به جناب آقای دکتر علیرضا آبین (دکترا حقوق خصوصی و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه) محول گردید. آنگاه استاد دکتر جعفری لنگرودی، پس از مشاهده کارهای علمی نویسنده، به ایشان «اجازه» کار بر روی کتاب‌ها و آثار حقوقی خود را دادند. و اینک، نخستین جلد در باب روش شناسی حقوقی استاد جعفری لنگرودی به زیور طبع آراسته گردید. کتابی که استاد در طول نگارش و پس از آن، همواره نگارنده کتاب را با إشراف، اشارات و راهنمایی های ارزنده شان قرین محبت و لطف فرمودند. این کتاب با تقریظ و دیباچه بزرگان حقوق ایران به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران به چاپ رسیده است.

نگارنده در این کتاب، کوشیده تا با مطالعاتی در حوزه فلسفه حقوق، از دل تحلیل و مقایسه بین روش شناسی حقوقی حقوقدانان صاحب سبک، میزان اتقان و کارآمدی آنها را ارزیابی نماید و از این طریق، گامی در راستای پارادایم شناسی حقوقی و طرح  «نظریه حقوقی ایرانی» بردارد زیرا وی معتقد است که برای وصول به باز هویت‌یابی علم حقوق، بی گمان یکی از مهمترین و موثرترین راه‌ها، کشف، پرورش و تأمل در مکاتب و پارادایم های حقوقی صاحبنظران صاحب سبک است؛ امری که نگارنده از آن با عنوان «نظریه حقوقی ایرانی» نام می‌برد.

همچنین، نگارنده در این کتاب دیدگاه های جدیدی نیز بیان داشته که یکی از آنها، تحت عنوان (نظریه عمومی روش شناسی حقوقی و منطق حقوق کثرت گرا) می باشد.

انشاالله تعالی، مجلدات بعدی این پروژه کلان، بر پایه اهداف از پیش تعریف شده و مورد تایید استاد جعفری لنگرودی ادامه خواهد داشت.

گفتنی است که استاد جعفری لنگرودی، ضمن تاکید بر ادامه مسیر، این حرکت علمی را به فال نیک گرفته و توفیقات روز افزون مولف آن و پژوهشکده حقوق و قانون ایران را از خداوند بزرگ خواستار شدند.