شماره چهاردهم فصلنامه دانشنامه های حقوقی منتشر شد.


شماره چهاردهم (بهار ۱۴۰۱) فصلنامه دانشنامه های حقوقی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شد. نشریه مزبور با شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس و با گستره دسترسی آزاد منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی در زمستان ۱۳۹۷ پایه گذاری شده است. نشریه مزبور تلاش می‌کند پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق را انعکاس داده و با تمرکز بر انتشار مقالات با کیفیت، یافته های مرتبط با موضوعات مهم حقوقی را گزارش دهد.

فهرست مقالات این شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی به شرح ذیل است: (به ترتیب حروف الفبا)

سرمقاله: آوار «تعارض منافع» بر سر مردم رنج دیده آبادان
سید مصطفی محقق داماد؛ محمد درویش‌زاده

مفهوم و شرایط اعمال نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با قاعده تقلیل ثمن با مطالعه تطبیقی
حمیدرضا بهروزی زاد

توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
عبدالعظیم خروشی؛ علی اکبر حکم آبادی

پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری
اردشیر داسمه؛ حسین داودی بیرق؛ سحر کریمی

دعوای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمیِ» انتقال عین مرهونه در رویه قضایی؛ قواعد شکلی دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده (راهن)
سید حسین صفائی؛ محمدهادی جواهرکلام

مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا
اصغر عربیان؛ عبدالرزاق موسی نتاج

ایجاد دادگاه تجاری در راستای اصل سرعت در آیین دادرسی
همایون مافی؛ رحمان افشار ونگینی