گزارش تصویری برگزاری اجلاسیه کرسی علمی – ترویجی “نقد و بررسی کتاب در جستجوی حقوق ایرانی”


کرسی علمی ترویجی “نقد و بررسی کتاب در جستجوی حقوق ایرانی” در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.

ارائه کننده:
علیرضا غریب دوست (مولف کتاب در جستجوی حقوق ایرانی و پژوهشگر حقوق ایرانی)

مدیر جلسه:
تهمورث بشیریه (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)

ناقدین:
۱. حسن محسنی (دانشیار دانشگاه تهران)
۲. محمد وزین کریمیان (دانشیار دانشگاه علوم قضابی)