کرسی مناظره علمی «موردپژوهی دستور معاون دادستان مشهد مبنی بر جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو» برگزار شد.کرسی مناظره علمی «مورد پژوهی دستور معاون دادستان مشهد مبنی بر جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.
این کرسی مناظره با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار و ارائه کنندگان، ادله خود را برای نظریه خودشان ارائه داده و این ادله توسط ناقدین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. سپس حاضرین در جلسه نیز سوالات خود را پرسیده و پاسخ آن ها را دریافت کردند.
گزارش تفصیلی این کرسی در قالب مقالات نشریه منتشر خواهد شد.
بنابر دستور مقامات قضایی، انتشار عمومی و خبری این مناظره به ارائه گزارش تحقیقی، تفصیلی و تحلیلی موکول شد.

ارائه کنندگان:

ارائه کنندگان:
۱. اسماعیل رحمانی
معاون دادستان مشهد
۲. رقیه فراهانی
عضو هیات علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران

ناقدین:

۱. محسن برهانی
استادیار دانشگاه تهران
۲. جواد طهماسبی
قاضی دیوان عالی کشور
۳. حسین میرمحمد صادقی
استاد دانشگاه شهید بهشتی

مدیر جلسه:

سید فاضل نوری
عضو هیات علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران