گزارش تصویری اولین جلسه هیات تحریریه دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء‌ قضایی


اولین جلسه هیات تحریریه دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء‌ قضایی در مورخ ۸ شهریور۱۴۰۱ در محل پژوهشکده حقوق و قانون ایران تشکیل شد،

اسامی حاضرین در این جلسه (به ترتیب حروف الفبا) عبارت است از:
محمد علی اخوت، محسن اهوارکی، احمد بیگی حبیب آبادی، محمد مهدی توکلی، محمد رضا خسروی، محمد درویش زاده، محمد حسین ساکت، محمد جواد شریعت باقری، حسن محسنی، غلامرضا موحدیان، سید عباس موسوی و سید فاضل نوری