تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی

۱۴۰۱/۰۶/۲۳
ف
ف

پژوهش «تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی» توسط گروه پژوهشی مطالعات تاثیر اجتماعی قوانین پژوهشکده حقوق و قانون ایران در دست انجام است. در این پژوهش با تمامی افرادی که سابقه وزارت دادگستری بعد از انقلاب اسلامی داشتند، مصاحبه علمی به عمل آمد.

برای تدوین این پروژه پژوهشی تیم پژوهشی مرکب از آقایان: محمد مهدی انجم شعاع، جعفر پور بدخشان، محمد درویش زاده و خانم رقیه فراهانی با مدیریت محمد وزین کریمیان تشکیل شد. این تیم پژوهشی طی سه جلسه طرح تحقیق پروژه مزبور را تدوین و نهایی کرد.

تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام شده با وزرای دادگستری پس از انقلاب اسلامی برای استفاده در پروژه پژوهشی تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی نیز انجام و نتیجه نهایی در حال آماده سازی است.

مطالب مرتبط