کرسی علمی «علت شناسی مفاسد کلان اقتصادی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی با نگاهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» برگزار شد.


کرسی علمی «علت شناسی مفاسد کلان اقتصادی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی با نگاهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.
این کرسی با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در ابتدا و پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم، مدیر جلسه و رییس پژوهشکده ضمن خوش آمد گویی به حضار، توضیح مختصری درباره کرسی ارائه و پس از آن ارائه کنندگان، نظریه‌شان را مطرح و ادله آن را بیان کردند که این ادله توسط ناقدین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پایان کرسی نیز حاضرینِ در جلسه نیز سوالات خود را پرسیده و پاسخ آن ها را توسط ارائه کنندگان دریافت کردند.

ارائه کننده:
علیرضا دودانگه
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

ناقدین:
۱. محمد جعفر حبیب زاده
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
۲. عباس خندان
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

مدیر جلسه:
سید فاضل نوری
عضو هیات علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران

اسامی افراد بر اساس ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است.

زمان: چهارشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۱، از سـاعت ۱۵ الی ۱۷