کرسی علمی «چالش چیستی عقل و چرایی کاربرد آن در فقه شیعه دوازده امامی»


کرسی علمی «چالش چیستی عقل و چرایی کاربرد آن در فقه شیعه دوازده امامی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.
این کرسی با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در ابتدا و پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم، مدیر جلسه ضمن خوش آمد گویی به حضار، توضیح مختصری درباره کرسی ارائه و پس از آن ارائه کننده، نظریه خود را مطرح و ادله آن را بیان کرد که این ادله توسط ناقدین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پایان کرسی، حاضرینِ در جلسه نیز سوالات خود را پرسیده و پاسخ آن ها را از ارائه کننده و ناقدین دریافت کردند.

ارائه کننده:
محمد وزین کریمیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی

ناقدین:
۱. محمد جواد شریعت باقری
عضو هیات علمی و رئیس پیشین دانشگاه علوم قضایی
۲. اصغر عربیان
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مدیر جلسه:
سید فاضل نوری
عضو هیات علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران

زمان: شنبه، بیست و یکم آبان ۱۴۰۱، از سـاعت ۱۵ الی ۱۷