کرسی علمی «امکان سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در حدود» برگزار شد.


کرسی علمی «امکان سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در حدود» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.
این کرسی با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در ابتدا مدیر جلسه ضمن خوش آمد گویی به حضار، توضیح مختصری درباره کرسی ارائه و پس از آن ارائه کننده، نظریه خود را مطرح و ادله آن را بیان کرد. این ادله توسط ناقدین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پایان کرسی، حاضرینِ در جلسه نیز سوالات خود را پرسیده و پاسخ آن ها را از ارائه کننده و ناقدین دریافت کردند.

ارائه کننده:
امین خدری
پژوهشگر دوره دکتری حقوق جزا

ناقدین (بر اساس حروف الفبا):
۱. محسن برهانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲. محمد جعفر حبیب زاده
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

مدیر جلسه:
بزرگمهر بشیریه
مدرس دانشگاه

زمان: سیزدهم آذر ۱۴۰۱، از سـاعت ۱۵ الی ۱۷