جلسه سوم هیات تحریریه دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی برگذار شد.


جلسه سوم هیات تحریریه دو فصلنامه “نقد و تحلیل آرای قضایی”مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۱ محل پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگذارشد. هیات تحریریه این نشریه علمی را قضات عالی رتبه شاغل و بازنشسته قوه قضاییه تشکیل داده است.

در این جلسه در خصوص فرایند داوری و چاپ شماره پاییز و زمستان ۱۴۰۱، سیاستگذاری در خصوص وحدت رویه در نام‌گذاری مقالات و همچنین اصلاح شیوه نامه نگارش و برخی ویژگی های شکلی و ماهوی مقالات تصمیماتی اتخاذ گردید.

سیاستگذاری در خصوص تعیین گستره آراء قابل نقد اعم از بدوی، قطعی و منقوض و گستره نقد آنان نیز از سایر موضوعات طرح شده در این جلسه بود.

اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح ذیل است: (به ترتیب حروف)

 • محمد علی اخوت
 • محسن اهوارکی
 • بهرام بهرامی
 • محمد مهدی توکلی
 • احمد بیگی حبیب آبادی
 • محمد رضا خسروی
 • محمد درویش زاده
 • محمد حسین ساکت
 • محمد جواد شریعت باقری
 • حمید گوینده
 • غلامرضا موحدیان
 • سید فاضل نوری