کرسی علمی «بررسی راهکار ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه اجرای احکام مدنی» برگزار شد.


کرسی علمی «بررسی راهکار ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه در اجرای احکام مدنی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.
این کرسی با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در ابتدا و پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم، مدیر جلسه ضمن خوش آمد گویی به حضار، توضیح مختصری درباره کرسی ارائه و پس از آن ارائه کننده، نظریه خود را مطرح و ادله آن را بیان کرد که این ادله توسط ناقدین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پایان کرسی، حاضرینِ در جلسه نیز سوالات خود را پرسیده و پاسخ آن ها را از ارائه کننده و ناقدین دریافت کردند.

ارائه کننده:
هانی حاجیان
قاضی شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی استان تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی)

ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. حسن محسنی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲. فریدون نهرینی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدیر جلسه:
غلامرضا موحدیان
قاضی پیشین دیوان عالی کشور

زمان: سه شنبه، بیستم دی ۱۴۰۱، از سـاعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹